ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru’s Grace:

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

raag soohee mehlaa 1 cha-upday ghar 1

Raag Soohee, First Mehl, Chau-Padas, First House:

ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈਸਿ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥

bhaaNdaa Dho-ay bais Dhoop dayvhu ta-o dooDhai ka-o jaavhu.

Wash the vessel, sit down and anoint it with fragrance; then, go out and get the milk.

ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥੧॥

dooDh karam fun surat samaa-in ho-ay niraas jamaavahu. ||1||

Add the rennet of clear consciousness to the milk of good deeds, and then, free of desire, let it curdle. ||1||

ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥

japahu ta ayko naamaa.

Chant the Name of the One Lord.

ਅਵਰਿ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

avar niraafal kaamaa. ||1|| rahaa-o.

All other actions are fruitless. ||1||Pause||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਥਿ ਕਰਹੁ ਫੁਨਿ ਨੇਤ੍ਰਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥

ih man eetee haath karahu fun naytara-o need na aavai.

Let your mind be the handles, and then churn it, without sleeping.

ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥

rasnaa naam japahu tab mathee-ai in biDh amrit paavhu. ||2||

If you chant the Naam, the Name of the Lord,with your tongue, then the curd will be churned. In this way, the Ambrosial Nectar is obtained. ||2||

ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਜਿਤੁ ਸਤ ਸਰਿ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰੇ ॥

man sampat jit sat sar naavan bhaavan paatee taripat karay.

Wash your mind in the pool of Truth, and let it be the vessel of the Lord; let this be your offering to please Him.

ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ੍ਹ੍ਹ ਬਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥੩॥

poojaa paraan sayvak jay sayvay inH biDh saahib ravat rahai. ||3||

That humble servant who dedicates and offers his life, and who serves in this way, remains absorbed in his Lord and Master. ||3||

ਕਹਦੇ ਕਹਹਿ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵਹਿ ਤੁਮ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

kahday kaheh kahay kahi jaaveh tum sar avar na ko-ee.

The speakers speak and speak and speak, and then they depart. There is no other to compare to You.

ਭਗਤਿ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਜੰਪੈ ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥

bhagat heen naanak jan jampai ha-o saalaahee sachaa so-ee. ||4||1||

Servant Nanak, lacking devotion, humbly prays: may I sing the Praises of the True Lord. ||4||1||

© 2016 Central Sikh Gurdwara Board

Follow us: